Polityka prywatności

I. Słownik pojęć

Polityka prywatności ‒ niniejsza polityka prywatności.

System – to system teleinformatyczny do obsługi strony internetowej.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z systemu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

II. Zawartość polityki prywatności:

Polityka prywatności:

 • Zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z systemu.
 • Skierowana jest do użytkowników systemu.
 • Zawiera informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

III. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z systemu:

Dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego, mające siedzibę w: Osiedle Słoneczne Piaski 24 62-280 Karczewko, Polska.

Z administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: Osiedle Słoneczne Piaski 24 62-280 Karczewko, Polska
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@belcanto.org.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych jest:

 • administrowanie systemem i wywiązanie się w tym zakresie z obowiązków prawnych nałożonych na administratora przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • w celach analitycznych.
 • w związku z dokonywaniem darowizn na działalność statutową stowarzyszenia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach określonych powyżej jest wywiązanie się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, poprzez:

 • zapewnienie zgodności systemów teleinformatycznych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.).

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane do:

 1. innych podmiotów, które są prawnie upoważnione lub wykonują zadania realizowane w interesie publicznym.
  Dane osobowe są przekazywane do tych podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, które mają uprawnienia do ich przetwarzania. W szczególności są przekazywane do Operatora Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1 42-217 Częstochowa, w celach analityki zachowań użytkowników na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe, które znajdują się w systemie, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu przetwarzania i przez okres potrzebny do usunięcia danych. Jeśli użytkownik nie będzie aktywny w systemie teleinformatycznym, dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności.
Dane osobowe, które są zawarte w logach systemowych i innych informacjach technicznych związanych z administrowaniem serwisu, będą przetwarzane do chwili upłynięcia 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności ‒ zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Prawa podmiotów danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ‒ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Stosowanie plików cookies lub innych podobnych technologii:

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą je odczytać przy każdym połączeniu się z tego urządzenia. Na stronie internetowej wykorzystywane są niezbędne pliki cookies, aby użytkownicy otrzymywali usługi oraz funkcjonalności, z których chcą skorzystać.

V. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w systemie.